divendres, 23 febrer, 2018

Arxiu de l'autor: RM Assessors

“El Tribunal Constitucional ha anul·lat l’amnistia fiscal del 2012”

La sentència del Tribunal Constitucional de 8 de juny de 2017, pendent de publicació en el BOE, ha declarat inconstitucional la disposició addicional primera del Reial decret-llei 12/2012, de 30 de març, pel qual s’introdueixen diverses mesures tributàries i administratives dirigides a la reducció del dèficit públic, com a conseqüència del recurs d’inconstitucionalitat núm. 3856-2012, promogut per 105 diputats del ... Llegir més »

“La figura del conseller delegat en les societats de capital”

Nomenament de conseller delegat: L’article 249.3 de la Llei de societats de capital, modificat per la Llei 31/2014 i amb efectes des del 24 de desembre de 2014, estableix en relació amb la delegació de facultats del consell d’administració, que quan un membre del consell d’administració sigui nomenat conseller delegat o se li atribueixin funcions executives en virtut d’un altre ... Llegir més »

“Publicat el calendari de festes laborals a Catalunya pel 2018”

Són festes laborals a Catalunya durant l’any 2018 les següents: 1 de gener (Cap d’Any). 6 de gener (Reis). 30 de març (Divendres Sant). 2 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida). 1 de maig (Festa del Treball). 15 d’agost (l’Assumpció). 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya). 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya). 1 de novembre (Tots Sants). 6 de desembre (Dia ... Llegir més »

“Reclamacions judicials contra entitats bancàries. Novetat sobre els Jutjats especialitzats que entra en vigor el proper dia 1 de juny de 2017.”

El Consell General del Poder Judicial acaba d’aprovar l’especialització de 54 jutjats per a conèixer dels litigis relatius a condicions generals de la contractació incloses en contractes bancaris. Concretament aquests jutjats especialitzats coneixeran de les controvèrsies relacionades amb el venciment anticipat, interessos moratoris, despeses de formalització d’hipoteca i d’hipoteques multidivisa i les anomenades clàusules sol. El Jutjat designat com a ... Llegir més »

“Plusvàlua municipal: Ja es definitiu que no s’ha de pagar l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys Urbans quan els terrenys transmesos hagin perdut valor”

El Tribunal Constitucional, en Sentència de l’11 de maig de 2017, ha declarat la inconstitucionalitat dels articles  107.1, 107.2 a) i 110.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, que disposa que la base imposable de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (l’anomenada “plusvàlua municipal”) es determinarà aplicant al valor del terreny ... Llegir més »

“”Registre diari de la jornada laboral. La Inspecció de Treball es posiciona a la vista de les darreres sentències publicades”

La Direcció General de la Inspecció de Treball i Seguretat Social ha elaborat una nova instrucció sobre control del temps de treball a la vista de les sentències del Tribunal Suprem de 23 de març i 20 d’abril de 2017 que declaren que l’art. 35.5  de l’Estatut dels Treballadors, “no exigeix haver de dur un registre de la jornada diària ... Llegir més »

“Les empreses poden recuperar el 5% del que hagin cotitzat a la Seguretat Social per accidents de treball i malalties professionals”

Hi ha establert un sistema d’incentius a les empreses per a prevenir les anomenades contingències professionals (accidents de treball i malalties professionals).  Fins a l’exercici 2016 aquest sistema d’incentius venia regulat pel Reial Decret 404/2010, de 31 de març i l’Ordre TIN/1448/2010, de 2 de juny, però era dificultós que les empreses s’hi acollissin a causa, principalment, de que havien ... Llegir més »

” Canviarà la regulació de la protecció de dades. El 25.5.2018 entrarà en vigor un nou reglament comunitari”

El nou Reglament comunitari de protecció de dades 2016/679, va entrar en vigor al maig del 2016 i serà aplicable a partir del 25 de maig de 2018. Els responsables i encarregats de tractament de les dades s’han d’anar preparant i adoptant les mesures necessàries per estar en condicions de complir amb les previsions del nou Reglament en el moment ... Llegir més »

“L’extinció del contracte de treball dels treballadors indefinits, no fixes, del sector públic, dona dret a indemnització”

La conseqüència de que una empresa abusi de la contractació de personal no fix, per exemple, encadenant successius contractes temporals amb un mateix treballador,  es que el treballador afectat passa a tenir la consideració de treballador fix de plantilla amb tots els drets que aquest fet suposa. No obstant, quan qui abusa de la contractació de personal no fix es ... Llegir més »