divendres, 22 setembre, 2017

BUTLLETÍ MENSUAL

REFORMA FISCAL 2015 – IVA

17.- IVA: Modificació de tipus impositius: Segons el nou annex vuitè de la Llei, els equips mèdics, aparells, productes sanitari i instrumental d’ús mèdic i hospitalari: 21% (Abans, 10%). Es manté el tipus del 10% per ulleres i lents de contacte graduades, cadires de rodes i altres aparells d’us personal per alleugerir i tractar deficiències (Les persones amb discapacitat tributen ... Llegir més »

REFORMA FISCAL 2015 – IMPOST DE SOCIETATS – REDUCCIONS DE LA BASE

15.- .-REDUCCIÓ DE LA BASE DE L’IMPOST PER CREACIÓ DE RESERVES Amb la finalitat de potenciar la capitalització de les empreses es creen dos noves reserves que redueixen la base imposable: Nova reserva de capitalització: Consisteix en reduir de la base imposable de l’impost de societats l’import destinat a dita reserva. Aplicable a societats que tributin al tipus general. Reducció ... Llegir més »

REFORMA FISCAL 2015 – IMPOST DE SOCIETATS – OPERACIONS VINCULADES

14.- OPERACIONS VINCULADES: Vinculació soci – societat mercantil: S’entendrà que hi ha vinculació quan el soci participi en la societat en més de un 25% (fins ara s’entenia vinculació quan la participació era de més del 5%). Vinculació soci – societat professional: En l’art. 18.6 de la nova Llei s’ha establert regles específiques de valoració per les operacions dels socis ... Llegir més »

REFORMA FISCAL – IMPOST SOBRE SOCIETATS – NOVES INCLUSIONS

12.- INCLUSIONS A L’IMPOST DE SOCIETATS Arrendament d’immobles com activitat econòmica: Igual com hem comentat abans per les persones físiques, fins ara, per que l’arrendament d’immobles fos considerat activitat econòmic era requisit disposar d’un local destinat a la gestió de l’activitat. Aquest requisit ara ha estat suprimit però es manté el requisit que s’utilitzi almenys una persona contractada amb contracte ... Llegir més »

REFORMA FISCAL 2015 – IRPF – DEDUCCIONS DE LA QUOTA

9.- DEDUCCIONS DE LA QUOTA Deducció per lloguer d’habitatge habitual: S’ha suprimit la deducció per lloguer de l’habitatge habitual. Es manté la deducció pels contribuents que hi tenien dret amb anterioritat al 01-01-2015 i es mantingui els requisits Deducció per inversions en habitatge habitual:  Aquesta deducció ja s’havia suprimit. No obstant, es manté el regim transitori per adquisicions realitzades fins ... Llegir més »

REFORMA FISCAL 2015 – IRPF – QUOTES

10.- QUOTES Tributació de la base de l’estalvi (Rendiments del capital mobiliari i guanys patrimonials): Tram Tributació 2014 Tributació 2015 Tributació 2016 Fins a 6.000 € 21% 20% 19% De 6.000 a 24.000 € 25% 22% 21% De 24.000 a 50.000 € 27% 22% 21% Més de 50.000 € 27% 24% 23%   Tributació de la base general: El nombre ... Llegir més »

REFORMA FISCAL 2015 – IRPF – GUANYS I PÈRDUES PATRIMONIALS

GUANYS I PÈRDUES PATRIMONIALS: Coeficients d’actualització monetària: S’ha suprimit els coeficients d’actualització monetària del valor d’adquisició i d’amortització de bens immobles per compensar l’efecte de la inflació. Coeficients d’abatiment: S’ha introduït un límit de 400.000 € de preu conjunt de transmissions en un any a partir del qual no s’aplicarà els coeficients d’abatiment de la DT.9ª. Aquests coeficients permeten reduir ... Llegir més »

REFORMA FISCAL 2015 – IRPF – IMPUTACIÓ I ATRIBUCIÓ DE RENDES

Imputació de rendes immobiliàries: Aquest regim s’aplica en el cas d’immobles que estan a disposició del propietari o cedits gratuïtament a familiars. Fins ara la imputació era del 2% del valor cadastral de l’immoble amb caràcter general, però baixava al 1,1% en el cas de municipis en els que els valors cadastrals haguessin estat revisats amb posterioritat al 1994. Amb ... Llegir més »

REFORMA FISCAL 2015 – IRPF – RENDIMENTS D”ACTIVITATS ECONÒMIQUES

RENDIMENTS D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES Arrendament d’immobles com activitat econòmica: Fins ara, per que l’arrendament d’immobles fos considerat activitat econòmica. era requisit disposar d’un local destinat a la gestió de l’activitat. Aquest requisit ara ha estat suprimit però es manté el requisit que s’utilitzi almenys una persona contractada amb contracte laboral i a jornada completa. La consideració d’activitat econòmica es requisit per ... Llegir més »