dijous, 23 novembre, 2017

BUTLLETÍ MENSUAL

“ No pagueu més IRPF del que us correspongui !!! ”

Fins el 30 de juny (fins el 25 de juny per via electrònica) hi ha temps per a presentar les declaracions de renda i patrimoni del 2014. Aneu en compte amb els esborranys que envia l’Agència Tributària. Es detecta moltes errades i omissions de deduccions. D’altra banda l’AT no es fa responsable en cap cas del que digui l’esborrany. Consulteu-nos ... Llegir més »

“Mecanisme de segona oportunitat”

En el recent debat sobre “El estado de la Nación”, que es va celebrar en el parlament espanyol, el president Rajoy va anunciar una sèrie de mesures orientades a afavorir els col·lectius més vulnerables de la nostre societat. Aquestes intencions ara s’han materialitzat en el Real Decreto Ley 1/2015, publicat en el BOE del passat 28 de febrer. Seguidament en ... Llegir més »

“MILLORES EN LA PRESTACIÓ D’ATUR O CESSAMENT D’ACTIVITAT DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS”

  La llei 35/2014 ha modificat amb efectes des del dia 1 de gener del 2015 la prestació de cessament d’activitat dels treballadors autònoms. Destaquem el següent: Suavització dels requisits per acreditar el cessament de l’activitat: * Per acreditar el cessament d’activitat només serà necessari al·legar un 10% de pèrdues anuals i els qui tributin pel sistema de mòduls sols ... Llegir més »

Novetats legals. Gener 2015

En el mes de desembre s’ha produït les modificacions de cada any, principalment en matèria fiscal i de Seguretat Social, que enguany s’hauran d’afegir a la reforma fiscal de la que varem donar notícia el mes passat. Aquestes modificacions estan incloses en les següents disposicions: Real Decreto 1003/2014, de 5 de desembre, que modifica el Reglament de l’IRPF, en matèria ... Llegir més »

REFORMA FISCAL 2015 – IRPF – RETENCIONS

 RETENCIONS: (En la primera versió d’aquest document, hi havia una errada pel que fa a les retencions sobre els rendiments del capital immobiliari, que el 2015, serà el 20%, enlloc del 19% que varem indicar per error,  i el 2016 i successius, el 19%) Retencions sobre rendiments del treball: S’aplicarà una nova escala de cinc trams, entre el 20% i ... Llegir més »

REFORMA FISCAL 2015 – IMPOST DE SOCIETATS – TIPUS DE GRAVAMEN

  16.- TIPUS DE GRAVAMEN 2014 2015 2016 General 30% 28% 25% Reduïda dimensió(fins 300.000,00€ base imposable) 25% 25% 25% Reduïda dimensió amb manteniment de plantilla 20% 25% 25% Entitats de nova creació: Les entitats de nova creació que desenvolupin activitats econòmiques tributaran al tipus del 15% durant el primer període de base positiva i el següent (tret que hagin ... Llegir més »

REFORMA FISCAL 2015 – IMPOST DE SOCIETATS – AMORTITZACIONS I REDUCCIONS

13.- AMORTITZACIONS I REDUCCIONS DE LA BASE DE L’IMPOST Amortitzacions: Es simplifica les taules d’amortització i s’introdueixen alguns canvis: Es podran amortitzar lliurement, per totes les entitats, els elements de l’immobilitzat material nous el valor unitari del qual no excedeixi de 300 €, amb un límit de 25.000 € per període impositiu. S’estableix la deduïbilitat de l’immobilitzat intangible de vida ... Llegir més »

REFORMA FISCAL 2015 – IRPF – SUBJECTES PASSIUS

1.- SUBJECTES PASSIUS DE L’IMPOST. Societats civils amb objecte mercantil: Fins ara les societats civils que tenien per objecte alguna activitat mercantil no pagaven Impost de Societats, els seus rendiments s’imputaven directament als socis com a rendiments del treball i aquests els havien d’incloure en la seva declaració de IRPF. A partir del dia 1 de gener del 2016 i ... Llegir més »

REFORMA FISCAL 2015 – IVA

17.- IVA: Modificació de tipus impositius: Segons el nou annex vuitè de la Llei, els equips mèdics, aparells, productes sanitari i instrumental d’ús mèdic i hospitalari: 21% (Abans, 10%). Es manté el tipus del 10% per ulleres i lents de contacte graduades, cadires de rodes i altres aparells d’us personal per alleugerir i tractar deficiències (Les persones amb discapacitat tributen ... Llegir més »

REFORMA FISCAL 2015 – IMPOST DE SOCIETATS – REDUCCIONS DE LA BASE

15.- .-REDUCCIÓ DE LA BASE DE L’IMPOST PER CREACIÓ DE RESERVES Amb la finalitat de potenciar la capitalització de les empreses es creen dos noves reserves que redueixen la base imposable: Nova reserva de capitalització: Consisteix en reduir de la base imposable de l’impost de societats l’import destinat a dita reserva. Aplicable a societats que tributin al tipus general. Reducció ... Llegir més »