dimarts, 24 octubre, 2017

Fiscal i comptable

” Distinció entre domicili social i domicili fiscal “

El passat dia 7 d’octubre es va publicar en el BOE el Real Decreto Ley 15/2017, del d’octubre, que dona facilitats als administradors socials per que, si els seus estatuts socials no ho prohibeixen, puguin decidir el trasllat de la seu social sense necessitat de consultar a la Junta General de socis. Aquesta mesura, clarament relacionada amb l’actual conflicte territorial, ... Llegir més »

“L’IVA dels espectacle i de les ulleres graduades ha baixat al 10%”

L’art. 60 de la Llei 3/2017, BOE 28.6.2017,  ha modificat alguns tipus impositius de l’IVA, que ha rebaixat des del 21% al 10%. Es tracta de les següents activitats de serveis i comercials: Espectacles culturals en viu. Serveis mixtes d’hostaleria, espectacles, discoteques, sales de festa, barbacoes o altres anàlegs. Lliurament de muntures d’ulleres graduades. (Les ulleres i les lents graduades ... Llegir més »

“L’Impost sobre les estades en establiments turístics s’haurà de liquidar dues vegades a l’any”

El Diari Oficial de la Generalitat del passat 15 de juny publica el Decret 60/2017, de 13 de juny, pel qual es modifica el Reglament de l’impost sobre les estades en establiments turístics. Destaquem: Períodes de liquidació: Passaran a ser semestrals en lloc de trimestrals: 1 d’abril al 30 de setembre. 1 d’octubre el 31 de març. Terminis per a ... Llegir més »

“Les associacions, les fundacions, les comunitats de bens, les comunitats de propietaris i les societats han d’activar la bústia electrònica”

La Llei 39/2015 de 1 d’octubre, obliga a que les entitats, tals com associacions, les fundacions, les comunitats de bens, les comunitats de propietaris i les societats habilitin i gestionin una bústia electrònica per rebre els requeriments i les resolucions de l’Agència Tributària. La bústia podrà ser gestionada directament per l’entitat o per un professional a qui l’entitat hagi apoderat ... Llegir més »

“El Tribunal Constitucional ha anul·lat l’amnistia fiscal del 2012”

La sentència del Tribunal Constitucional de 8 de juny de 2017, pendent de publicació en el BOE, ha declarat inconstitucional la disposició addicional primera del Reial decret-llei 12/2012, de 30 de març, pel qual s’introdueixen diverses mesures tributàries i administratives dirigides a la reducció del dèficit públic, com a conseqüència del recurs d’inconstitucionalitat núm. 3856-2012, promogut per 105 diputats del ... Llegir més »

“Plusvàlua municipal: Ja es definitiu que no s’ha de pagar l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys Urbans quan els terrenys transmesos hagin perdut valor”

El Tribunal Constitucional, en Sentència de l’11 de maig de 2017, ha declarat la inconstitucionalitat dels articles  107.1, 107.2 a) i 110.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, que disposa que la base imposable de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (l’anomenada “plusvàlua municipal”) es determinarà aplicant al valor del terreny ... Llegir més »

” Canviarà la regulació de la protecció de dades. El 25.5.2018 entrarà en vigor un nou reglament comunitari”

El nou Reglament comunitari de protecció de dades 2016/679, va entrar en vigor al maig del 2016 i serà aplicable a partir del 25 de maig de 2018. Els responsables i encarregats de tractament de les dades s’han d’anar preparant i adoptant les mesures necessàries per estar en condicions de complir amb les previsions del nou Reglament en el moment ... Llegir més »

“Atenció a les discrepàncies entre el que declarem d’IVA i les entrades i sortides dels comptes bancaris”

Hem tingut coneixement que l’Agència Tributària esta duent a terme un pla especial de seguiment a les empreses per tal de comprovar si els imports declarats en les liquidacions d’IVA son coherents amb els assentaments que figuren en els comptes bancaris. Cal recordar que des del gener del 2017, els bancs estan obligats a facilitar a Hisenda dades relatives al ... Llegir més »

“Avançament de novetats fiscals. Projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat pel 2017.

Per estrany que sembli, estem a mitjans d’abril i encara no tenim Llei de pressupostos General de l’Estat pel 2017. Aquesta anomalia,  deguda al llarg període de temps transcorregut sense majoria parlamentària, està a punt de finalitzar tota vegada  que en el Butlletí Oficial de les Corts Generals (BOCG) del dia 6 d’abril de 2017, s’ha publicat el text del ... Llegir més »