divendres, 19 gener, 2018

Fiscal i comptable

“Les associacions, les fundacions, les comunitats de bens, les comunitats de propietaris i les societats han d’activar la bústia electrònica”

La Llei 39/2015 de 1 d’octubre, obliga a que les entitats, tals com associacions, les fundacions, les comunitats de bens, les comunitats de propietaris i les societats habilitin i gestionin una bústia electrònica per rebre els requeriments i les resolucions de l’Agència Tributària. La bústia podrà ser gestionada directament per l’entitat o per un professional a qui l’entitat hagi apoderat ... Llegir més »

“El Tribunal Constitucional ha anul·lat l’amnistia fiscal del 2012”

La sentència del Tribunal Constitucional de 8 de juny de 2017, pendent de publicació en el BOE, ha declarat inconstitucional la disposició addicional primera del Reial decret-llei 12/2012, de 30 de març, pel qual s’introdueixen diverses mesures tributàries i administratives dirigides a la reducció del dèficit públic, com a conseqüència del recurs d’inconstitucionalitat núm. 3856-2012, promogut per 105 diputats del ... Llegir més »

“Plusvàlua municipal: Ja es definitiu que no s’ha de pagar l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys Urbans quan els terrenys transmesos hagin perdut valor”

El Tribunal Constitucional, en Sentència de l’11 de maig de 2017, ha declarat la inconstitucionalitat dels articles  107.1, 107.2 a) i 110.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, que disposa que la base imposable de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (l’anomenada “plusvàlua municipal”) es determinarà aplicant al valor del terreny ... Llegir més »

” Canviarà la regulació de la protecció de dades. El 25.5.2018 entrarà en vigor un nou reglament comunitari”

El nou Reglament comunitari de protecció de dades 2016/679, va entrar en vigor al maig del 2016 i serà aplicable a partir del 25 de maig de 2018. Els responsables i encarregats de tractament de les dades s’han d’anar preparant i adoptant les mesures necessàries per estar en condicions de complir amb les previsions del nou Reglament en el moment ... Llegir més »

“Atenció a les discrepàncies entre el que declarem d’IVA i les entrades i sortides dels comptes bancaris”

Hem tingut coneixement que l’Agència Tributària esta duent a terme un pla especial de seguiment a les empreses per tal de comprovar si els imports declarats en les liquidacions d’IVA son coherents amb els assentaments que figuren en els comptes bancaris. Cal recordar que des del gener del 2017, els bancs estan obligats a facilitar a Hisenda dades relatives al ... Llegir més »

“Avançament de novetats fiscals. Projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat pel 2017.

Per estrany que sembli, estem a mitjans d’abril i encara no tenim Llei de pressupostos General de l’Estat pel 2017. Aquesta anomalia,  deguda al llarg període de temps transcorregut sense majoria parlamentària, està a punt de finalitzar tota vegada  que en el Butlletí Oficial de les Corts Generals (BOCG) del dia 6 d’abril de 2017, s’ha publicat el text del ... Llegir més »

“Mesures fiscals. Catalunya 2017”

El passat dia 3 d’abril varem publicar un article en el que donàvem notícia de la publicació de la Llei del Parlament de Catalunya, 5/2017, de 28 de marc, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radio tòxics, sobre begudes ... Llegir més »

“Limitació dels pagaments en efectiu”

El passat mes de març varem comentar un article publicat en el diari econòmic Expansión sobre la limitació dels pagaments en efectiu i a rel del mateix se’ns ha demanat ampliar la informació. La limitació dels pagament en efectiu està regulada a l’article 7 de la Llei 7/2012, a quin contingut podreu accedir fent clic aquí. Destaquem el següent: La ... Llegir més »

“Impost sobre les estades en establiments turístics. Tarifa aplicable en el cas de reserva anticipada”

Amb el recent increment de la tarifa de l’Impost sobre les estades en establiments turístics s’havia produït un problema de difícil solució en els casos en que, havent reservat anticipadament, el client ja havia satisfet el preu de l’allotjament i l’impost abans de l’entrada en vigor de la nova tarifa Per resoldre-ho, el Decret Llei 2/2017 de 4 d’abril ha ... Llegir més »

“S’ha obert el termini per declarar renda i patrimoni 2016. Novetats més importants”

A partir del dia 5 d’abril i fins el 30 de juny ja es poden presentar les declaracions dels impostos sobre la renda i el patrimoni corresponents a l’exercici 2016. Destaquem el següent: Persones obligades a declarar l’Impost sobre al Renda de les Persones Físiques: Perceptors de rendiments del treball: Quan rebin imports superiors a 22.000 € anuals que procedeixin ... Llegir més »