dimarts, 24 octubre, 2017

Jurídica

“Que passa quan el llogater vol deixar el local abans no finalitzi el temps previst en el contracte de lloguer?”

La Llei d’Arrendaments Urbans, 29/1994, regula els arrendaments d’habitatges i els arrendaments de locals. Pel que fa als arrendaments d’habitatges la Llei determina quines son les conseqüències de la resolució anticipada del contracte per part de l’arrendatari, però en el cas dels arrendaments de locals de negoci el que preveu la Llei es que s’haurà d’estar al que haguessin acordat ... Llegir més »

“Devolució de despeses hipotecàries”

Si vau haver d´assumir despeses per un préstec hipotecari, us podem reclamar la devolució les despeses de notari, registre, gestoria i impost d´actes jurídics documentats, segons permet una recent sentència del Tribunal Suprem Poseu-vos en contacte amb nosaltres i us informarem sense compromís. Som advocats. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 004, o per correu electrònic adreçat a juridic@rm-assessors.cat ... Llegir més »

“Es possible recuperar els interessos pagats de més als bancs”

En diverses ocasions hem informat que es possible reclamar als bancs l’anul·lació de les clàusules anomenades terra o sòl, que son aquelles que les entitats financeres acostumen o acostumaven a introduir en les escriptures d’hipoteca pactades amb l’interès variable per tal d’assegurar que l’interès que rebran del préstec no baixi d’un percentatge determinat. També hem estat informant que es possible ... Llegir més »

“La figura del conseller delegat en les societats de capital”

Nomenament de conseller delegat: L’article 249.3 de la Llei de societats de capital, modificat per la Llei 31/2014 i amb efectes des del 24 de desembre de 2014, estableix en relació amb la delegació de facultats del consell d’administració, que quan un membre del consell d’administració sigui nomenat conseller delegat o se li atribueixin funcions executives en virtut d’un altre ... Llegir més »

“Reclamacions judicials contra entitats bancàries. Novetat sobre els Jutjats especialitzats que entra en vigor el proper dia 1 de juny de 2017.”

El Consell General del Poder Judicial acaba d’aprovar l’especialització de 54 jutjats per a conèixer dels litigis relatius a condicions generals de la contractació incloses en contractes bancaris. Concretament aquests jutjats especialitzats coneixeran de les controvèrsies relacionades amb el venciment anticipat, interessos moratoris, despeses de formalització d’hipoteca i d’hipoteques multidivisa i les anomenades clàusules sol. El Jutjat designat com a ... Llegir més »

“”Registre diari de la jornada laboral. La Inspecció de Treball es posiciona a la vista de les darreres sentències publicades”

La Direcció General de la Inspecció de Treball i Seguretat Social ha elaborat una nova instrucció sobre control del temps de treball a la vista de les sentències del Tribunal Suprem de 23 de març i 20 d’abril de 2017 que declaren que l’art. 35.5  de l’Estatut dels Treballadors, “no exigeix haver de dur un registre de la jornada diària ... Llegir més »

“L’extinció del contracte de treball dels treballadors indefinits, no fixes, del sector públic, dona dret a indemnització”

La conseqüència de que una empresa abusi de la contractació de personal no fix, per exemple, encadenant successius contractes temporals amb un mateix treballador,  es que el treballador afectat passa a tenir la consideració de treballador fix de plantilla amb tots els drets que aquest fet suposa. No obstant, quan qui abusa de la contractació de personal no fix es ... Llegir més »

“Sap que pot sol·licitar que s’embarguin els comptes bancaris que el seu deutor tingui en un altre país de la Unió Europea?”

Si un client estranger li deu una factura, pot sol·licitar que s’embarguin els comptes bancaris que el seu deutor tingui a un altre país de la Unió Europea (excepte el Regne Unit i Dinamarca). El procediment és ràpid i es pot dur a terme sense informar el deutor. Aquest «efecte sorpresa» impedeix que els deutors traslladin, ocultin o gastin els ... Llegir més »