diumenge, 21 gener, 2018

Jurídica

“La figura del conseller delegat en les societats de capital”

Nomenament de conseller delegat: L’article 249.3 de la Llei de societats de capital, modificat per la Llei 31/2014 i amb efectes des del 24 de desembre de 2014, estableix en relació amb la delegació de facultats del consell d’administració, que quan un membre del consell d’administració sigui nomenat conseller delegat o se li atribueixin funcions executives en virtut d’un altre ... Llegir més »

“Reclamacions judicials contra entitats bancàries. Novetat sobre els Jutjats especialitzats que entra en vigor el proper dia 1 de juny de 2017.”

El Consell General del Poder Judicial acaba d’aprovar l’especialització de 54 jutjats per a conèixer dels litigis relatius a condicions generals de la contractació incloses en contractes bancaris. Concretament aquests jutjats especialitzats coneixeran de les controvèrsies relacionades amb el venciment anticipat, interessos moratoris, despeses de formalització d’hipoteca i d’hipoteques multidivisa i les anomenades clàusules sol. El Jutjat designat com a ... Llegir més »

“”Registre diari de la jornada laboral. La Inspecció de Treball es posiciona a la vista de les darreres sentències publicades”

La Direcció General de la Inspecció de Treball i Seguretat Social ha elaborat una nova instrucció sobre control del temps de treball a la vista de les sentències del Tribunal Suprem de 23 de març i 20 d’abril de 2017 que declaren que l’art. 35.5  de l’Estatut dels Treballadors, “no exigeix haver de dur un registre de la jornada diària ... Llegir més »

“L’extinció del contracte de treball dels treballadors indefinits, no fixes, del sector públic, dona dret a indemnització”

La conseqüència de que una empresa abusi de la contractació de personal no fix, per exemple, encadenant successius contractes temporals amb un mateix treballador,  es que el treballador afectat passa a tenir la consideració de treballador fix de plantilla amb tots els drets que aquest fet suposa. No obstant, quan qui abusa de la contractació de personal no fix es ... Llegir més »

“Sap que pot sol·licitar que s’embarguin els comptes bancaris que el seu deutor tingui en un altre país de la Unió Europea?”

Si un client estranger li deu una factura, pot sol·licitar que s’embarguin els comptes bancaris que el seu deutor tingui a un altre país de la Unió Europea (excepte el Regne Unit i Dinamarca). El procediment és ràpid i es pot dur a terme sense informar el deutor. Aquest «efecte sorpresa» impedeix que els deutors traslladin, ocultin o gastin els ... Llegir més »

“Prestació de maternitat: No paga IRPF”

Recentment, el Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) va declarar exempta la tributació de la prestació per maternitat que abona la Seguretat Social a les mares treballadores durant les 16 setmanes de baixa després del naixement d’un fill, i es va condemnar a Hisenda a retornar les retencions d’IRPF practicades d’aquestes prestacions, més els interessos de demora. Actualment, no ... Llegir més »