Tal com varem informar en el seu dia, des del passat 12 de maig totes les empreses estan obligades a registrar la jornada dels seus treballadors. Ara la Inspecció de Treball i Seguretat Social ha publicat el Criteri tècnic 101/2019 aplicable a les actuacions inspectores...

Quan es rep una bestreta (un pagament a compte) s'ha d'emetre una factura, en la qual ha d'anar desglossat l'IVA, que s'ha d'ingressar en la pròxima declaració, no en la declaració relativa a la data d'emissió de la factura. Que és una bestreta  de client ?: ...

Hi ha pocs termes jurídics tan alegrement utilitzats com aquests dos, no en va solen incorporar-se com a clàusules “quasi-estàndard” a milers de contractes de compravenda sense adonar-se, moltes vegades, de les conseqüències legals i econòmiques que, per als signants, pot donar lloc la inclusió...