Modificació de la  base de cotització: Recordem que fins el proper dia 30 d'abril  i amb efectes des de l'1 de juliol, els treballadors autònoms tenen l'oportunitat de modificar la base de cotització del règim especial de treballadors autònoms (RETA) i la quota a pagar,...

El passat dia 3 d'abril varem publicar un article en el que donàvem notícia de la publicació de la Llei del Parlament de Catalunya, 5/2017, de 28 de marc, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos...