El DOGC del dia 11 de desembre ha publicat el DECRET LLEI 50/2020, de 9 de desembre, que no permet repercutir al arrendataris d'habitatges les despeses generals i dels serveis individuals. Aquesta mesura afecta als contractes d'arrendament d'habitatge de data posterior al 22 de setembre...

El Reial Decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de la ocupació, inclou en la seva disposició final quarta diverses mesures relacionades  amb els arrendaments d'habitatges, que resumim a continuació: Procediments de desnonament: S'amplia fins al 31 de gener de 2021...