Amb efectes des del 6 d'octubre s'ha acorda fomentar la rehabilitació del parc d'habitatges i l'habitatge social. Amb aquesta finalitat es modifica la regulació de la propietat horitzontal i del sol edificable i es concedeixen incentius fiscals i avals a la inversió en rehabilitació. ...

El DOGC del dia 11 de desembre ha publicat el DECRET LLEI 50/2020, de 9 de desembre, que no permet repercutir al arrendataris d'habitatges les despeses generals i dels serveis individuals. Aquesta mesura afecta als contractes d'arrendament d'habitatge de data posterior al 22 de setembre...