El Reial Decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de la ocupació, inclou en la seva disposició final quarta diverses mesures relacionades  amb els arrendaments d'habitatges, que resumim a continuació: Procediments de desnonament: S'amplia fins al 31 de gener de 2021...

El Decret Llei 10/2020, de 27 de març, va establir solucions per què les comunitats de propietaris puguin afrontar els inconvenients generats per l'alarma pel coronavirus. Destaquem el següent: Terminis per a la convocatòria de les reunions de les juntes de propietaris: Tots els terminis han...

En la documentació de la comunitat de propietaris es poden trobar nombroses informacions que incorporen dades personals, tals com dades identificatives i de contacte dels propietaris, números dels seus comptes corrents, coeficients de participació, consums individuals, ingressos efectuats pels propietaris o deutes que mantinguin amb...