Aprovada la reforma de les pensions que afecta matèries tan rellevants com la seva revaloració, la jubilació anticipada, el foment de l’envelliment actiu, la prestació per viduïtat, la jubilació forçosa i l’increment d’un 0,6 % de la cotització amb la finalitat de preservar l’equilibri entre generacions....

Importants mesures fiscals per el 2022, com la minoració en l’IRPF del límit general per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social, la pròrroga dels límits excloents dels mòduls IRPF/IVA, l’establiment d’una tributació mínima en l’impost sobre societats o la reducció de la bonificació...