Mitjançant  el RDLl 3/2020, de 4 de febrer, s'ha incorporat a l’ordenament interior espanyol de diverses directives comunitàries. Destaquem el següents canvis en l'IVA pel que fa als lliuraments intracomunitaris: Entrada en vigor: 1 de gener del 2020. Responsabilitat del venedor: El no compliment de TOTS I...

  El Reial decret llei 6/2019  va modificar l'article 34.8è de l'Estatut dels Treballadors (ET), regulant el dret a sol·licitar aquesta adaptació, per motius d'índole familiar i laboral, sense necessitat que es trobi regulat en conveni col·lectiu. Aquest dret s'ha anomenat col·loquialment "jornada a la carta"...