En el BOE del dia 27 de maig s'ha publicat el Reial decret llei 19/2020, de 26 de maig, pel qual s'adopten mesures complementàries en matèria agrària, científica, econòmica, d'ocupació i Seguretat Social i tributàries per pal·liar els efectes de la COVID-19, amb efectes des del 28...

La Generalitat de Catalunya, per Resolució SLT/762/2020, de data 23/3, ha acordat suspendre tota l'activitat assistencial de caràcter no urgent dels centres, serveis i establiments sanitaris de titularitat privada de règim ambulatori i que presten serveis exclusivament de provisió privada. Aquests centres, serveis i establiments...

Mitjançant  el RDLl 3/2020, de 4 de febrer, s'ha incorporat a l’ordenament interior espanyol de diverses directives comunitàries. Destaquem el següents canvis en l'IVA pel que fa als lliuraments intracomunitaris: Entrada en vigor: 1 de gener del 2020. Responsabilitat del venedor: El no compliment de TOTS I...