La Llei 39/2015 de 1 d’octubre, obliga a que les entitats, tals com associacions, les fundacions, les comunitats de bens, les comunitats de propietaris i les societats habilitin i gestionin una bústia electrònica per rebre els requeriments i les resolucions de l'Agència Tributària. La bústia podrà...

El Tribunal Constitucional, en Sentència de l'11 de maig de 2017, ha declarat la inconstitucionalitat dels articles  107.1, 107.2 a) i 110.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, que disposa que la base imposable de l'impost sobre l'increment de valor...

El passat dia 3 d'abril varem publicar un article en el que donàvem notícia de la publicació de la Llei del Parlament de Catalunya, 5/2017, de 28 de marc, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos...

El passat mes de març varem comentar un article publicat en el diari econòmic Expansión sobre la limitació dels pagaments en efectiu i a rel del mateix se'ns ha demanat ampliar la informació. La limitació dels pagament en efectiu està regulada a l'article 7 de la...