Teniu el negoci en un local arrendat ?  Us heu vist obligats suspendre la vostra activitat o a restringir l'aprofitament dels immobles arrendats a causa de la Covid-19 ? Podeu fer ús dels avantatges que us ofereix la disposició que s'ha publicat avui, amb independència...

S'ha publicat una important sentència del Tribunal Suprem del 1 d'octubre de 2020 (Recurs de cassació 2966/2019), en la qual es detallen els requisits perquè els inspectors de l'Agència Tributària puguin entrar en el domicili d'un contribuent, sigui persona física o jurídica. Després d'aquesta sentència, en...

Les conseqüències del COVID-19 obren la porta a multitud de possibilitats per emprendre accions judicials contra les administracions públiques per manca de mitjans i manca de previsió en temes sanitaris, tals com falta d'equips de protecció pel personal sanitari o el discutible criteri seguit per...

La Sentència del Tribunal Suprem, núm. 168/2020, confirma la nul·litat d’una clàusula terra inserida en un CONTRACTE DE PRÉSTEC AMB GARANTIA HIPOTECÀRIA A INTERÈS VARIABLE QUE NO PODIA BAIXAR DEL 6,50%, AMB LA FINALITAT DE FINANÇAR L'ADQUISICIÓ D'UNA LLICÈNCIA MUNICIPAL D’AUTO-TAXI. La importància d’aquesta Sentència radica...