En sentencia del 14.9.2023, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea torna a fallar contra la Seguretat Social espanyola pel plantejament discriminatori del complement de les pensions per aportació demogràfica a mares que tinguessin dos fills o més. Afecta a les pensions de jubilació,...

La presa de decisions financeres és una part essencial de la gestió empresarial. Un dels dilemes més recurrents en emprendre un nou projecte és determinar la font de finançament adequada. Estratègies de finançament amb recursos propis i recursos aliens. Recursos propis: Control i autonomia El finançament propi, també conegut...

S'obre la possibilitat de recuperar interessos pagats en hipoteques vinculades l'índex IRPH. La justícia europea ha sentenciat recentment que els jutges hauran d’analitzar, cas per cas, si la informació proporcionada al consumidor sobre la forma en què es calcula aquest índex (l’IRPH) va ser suficient ja...

Els actes d'administració d'una societat realitzats per una persona sense el previ nomenament o amb el càrrec caducat (administrador de fet), podrien implicar la nul·litats dels actes i la responsabilitat personal de qui els hagués realitzat. La responsabilitat dels administradors s'estén a l'administrador de fet, però...

La qualificació del concurs d'una societat com a culpable pot tenir importants conseqüències per als seus administradors o liquidadors. El Títol X del Reial decret legislatiu 1/2020, de 5 de maig, pel qual s'aprova el text refós de la Llei concursal regula la qualificació del concurs. Aquesta...