Les conseqüències del COVID-19 obren la porta a multitud de possibilitats per emprendre accions judicials contra les administracions públiques per manca de mitjans i manca de previsió en temes sanitaris, tals com falta d'equips de protecció pel personal sanitari o el discutible criteri seguit per...

La Sentència del Tribunal Suprem, núm. 168/2020, confirma la nul·litat d’una clàusula terra inserida en un CONTRACTE DE PRÉSTEC AMB GARANTIA HIPOTECÀRIA A INTERÈS VARIABLE QUE NO PODIA BAIXAR DEL 6,50%, AMB LA FINALITAT DE FINANÇAR L'ADQUISICIÓ D'UNA LLICÈNCIA MUNICIPAL D’AUTO-TAXI. La importància d’aquesta Sentència radica...

Amb la finalitat de dotar als consumidors i usuaris dels mecanismes que garanteixin els seus drets i la seva protecció, el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març va establir una sèrie de mesures que afecten els drets dels consumidors, en relació, per exemple,...