Aprovada la reforma de les pensions que afecta matèries tan rellevants com la seva revaloració, la jubilació anticipada, el foment de l’envelliment actiu, la prestació per viduïtat, la jubilació forçosa i l’increment d’un 0,6 % de la cotització amb la finalitat de preservar l’equilibri entre generacions....

Els convenis col·lectius recuperen la ultraactivitat indefinida; el conveni d’empresa deixa de ser prevalent en matèria salarial; desapareix el contracte per obra o servei; la contractació temporal es podrà justificar per circumstàncies de la producció o per substitució del treballador; s’opera un canvi de model...

A partir de l’1 de gener, les pensions contributives de la Seguretat Social es revaloraran un 2,5 % per a l’any 2022. Aquest augment serà el mateix per als pensionistes de classes passives....