Importants mesures fiscals per el 2022, com la minoració en l’IRPF del límit general per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social, la pròrroga dels límits excloents dels mòduls IRPF/IVA, l’establiment d’una tributació mínima en l’impost sobre societats o la reducció de la bonificació...

S'està tramitant el projecte de LLei d'start-ups emergents per als emprendors. Entre les mesures fiscals, podem destacar que es redueix el tipus impositiu de l’impost sobre societats del 25 % al 15 % en els quatre primers exercicis des que la base imposable sigui positiva, i s’eleva...

A partir del dia 15 d'octubre, han quedat eliminades a Catalunya casi totes les restriccions. Suprimides les restriccions a bars i restaurants i reduïdes les limitacions a l'oci nocturn. ...

L’Agència Tributària de Catalunya ha publicat el padró definitiu dels vehicles amb quota a pagar per l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni (CO2) dels vehicles de tracció mecànica. Es pot consultar accedint-hi amb l’idCAT Mòbil (o altres sistemes d’identificació digital) o amb NIF i matrícula....