logo blanc assessoria integral girona i figueres | RM Assessors

LA REMUNERACIÓ DELS ADMINISTRADORS SOCIALS

Amb la Llei 27/2014 que va reformar l’Impost de Societats, les societats només podran deduir-se la remuneració que satisfacin als administradors socials en el cas que els estatuts de la societat ho permetin. No obstant, tant si els estatuts ho permeten com si no, les societats es podran deduir sense problemes les remuneracions que satisfacin als seus administrador socials per funcions diferents a les d’administrador si així ho acordes la Junta General de la societat.

En el cas que la remuneració sigui per funcions de direcció i gerència, cal tenir present que la jurisprudència ve entenent que la funció d’administrador absorbeix aquelles funcions i que, per tant, la remuneració dels administradors convé que estigui prevista en els estatuts socials per que la societat no tingui problemes si se es vol deduir la despesa.

Algunes recomanacions en relació a la retribució dels administradors de les societats:

  • Quan un administrador social, sigui Administrador únic o Conseller, rebi retribucions de la societat per les funcions d’administració, i/o direcció, i/o gerència, es convenient que els estatuts de la societat tinguin previst que el càrrec sigui retribuït. Quan es tracti d’un conseller delegat es necessari un contracte entre aquest i la societat que especifiqui funcions i retribució.
  • En cas que un administrador faci també funcions laborals a la societat (mecànic, paleta, etc.) i es vulgui retribuir de forma única o separada aquestes funcions per poder aplicar una retenció més baixa, es convenient un acord de junta que ho reculli i la societat hauria d’estar en condicions de poder acreditar aquesta dualitat de funcions.
  • En el cas que un administradors social rebi retribucions en espècie (cotxe d’empresa, targeta de crèdit etc.) aquestes retribucions hauran de constar en el contracte que tingui amb la societat.
  • En el cas que un administrador social controli el 25% del capital de la societat o més haurà d’estar d’alta d’autònoms (RETA). Cas contrari haurà d’estar d’alta en el Regim General de la Seguretat Social amb exclusions (sense cotitzar per les contingències d’atur ni pel Fons de Garantia Salarial).