Compte amb les dades personals de les comunitats de propietaris

En la documentació de la comunitat de propietaris es poden trobar nombroses informacions que incorporen dades personals, tals com dades identificatives i de contacte dels propietaris, números dels seus comptes corrents, coeficients de participació, consums individuals, ingressos efectuats pels propietaris o deutes que mantinguin amb la comunitat, sentit del vot en l’adopció d’acords, etcètera. Igualment tindrà aquesta consideració qualsevol dada personal referida als empleats que pogués tenir la comunitat de propietaris, com també la tindran les dades relatives a honoraris de professionals que aboni la comunitat.

Segons els articles 553.17 i 553.18 de la Llei 5/2015, que regula la propietat horitzontal a Catalunya, l’administrador o el secretari de la comunitat son els responsables de custodiar i de tenir a disposició dels propietaris els documents de la comunitat. L’article 553.21 de la mateixa llei, també obliga a l’administrador o al secretari de la comunitat a enviar als propietaris, amb la convocatòria de les juntes, la llista de propietaris amb deutes pendent i la documentació relativa als assumptes a tractar. Però tot això queda limitat  pel que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals.

Resumim a continuació el criteris que ha donat al respecte l’Agència espanyola de Protecció de Dades, que es l’encarregada de protegir les dades personals:

Dades personals dels propietaris que es permet que l’administrador o el secretari  comuniquin a la resta de propietaris: Exclusivament les que siguin idònies, equilibrades i necessàries pel bon govern de la comunitat.

Exemple de dades que no es permet que l’administrador o el secretari comuniquin a la resta de propietaris:

  • Els domicilis dels propietaris i els seus números de compte corrent, ja que s’entén que no contribueixen a la finalitat de control de la bona administració de la comunitat de propietaris.
  • Les nòmines dels empleats de la comunitat, sens perjudici que s’hagi d’informar els propietaris de les retribucions satisfetes als empleats, amb l’adequat desglossament de conceptes retributius.

 

Expedició i lliurament de còpies de documents:  En el cas en què l’administrador o el secretari consideressin oportú facilitar còpia de la documentació que contingui aquelles dades, hauran d’adoptar les mesures de seguretat escaients i, especialment, les relatives a la gestió i sortida de suports i documents, i trasllat de documentació.

Som Administradors de Finques. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.