Les comunitats de propietaris tenen els beneficis que la llei els hi reconeix als consumidors persones físiques.

La sentència del Tribunal Suprem de 17 de setembre del 2019 reconeix en un litigi a les comunitats de propietaris la condició de consumidors  i declara que la clàusula d’un contracte que lliga a la comunitat  amb una empresa de manteniment d’ascensors per un període de cinc anys es abusiva i l’anul·la en considerar que atempta contra la llei que defensa els consumidors i usuaris.

A Catalunya, la defensa dels consumidors i usuaris està regulada en el Codi de Consum, aprovat per Llei 22/2010, de 20 de juliol.

Destaquem els següents drets dels consumidors, incloses les comunitats de propietaris, pel que fa als serveis que de tracte continuat que tinguin contractats (electricitat, manteniment d’ascensors, etc.):

Procediment de baixa:

 • El procediment per donar-se de baixa no pot ser més complicat que el procediment per donar-se d’alta.
 • En el moment de contractar un servei l’empresa que el subministri haurà d’informar del procediment per a donar-se de baixa i de les indemnitzacions i penalitzacions que comporti la baixa.

 

Continuïtat o qualitat del servei:

 • L’empresa  ha de garantir la continuïtat i la qualitat del servei.
 • L’empresa ha de garantir l’atenció personal al consumidor que ho desitgi, sense procediments o mecanismes automàtics.

 

Conseqüències de la manca de pagament:

 • L’empresa no podrà deixar de donar el servei per manca de pagament si el consumidor hagués presentat una reclamació en relació al rebut o factura.
 • No es pot interrompre el servei sense haver comunicat fefaentment les conseqüències de l’impagament.
 • Per incloure els consumidors en fitxers d’impagats cal que existeix-hi abans un deute cert, vençut i exigible.

 

Prohibició de clàusules abusives: L’empresa subministradora no podrà aplicar les clàusules del contracte que es pugui considerar que son abusives. Seran clàusules abusives les que:

 • Vinculin el contracte a la voluntat de l’empresa.
 • Limitin els drets dels consumidors.
 • Determinin la falta de reciprocitat en el contracte.
 • Imposin al consumidor garanties desproporcionades o l’imposin la càrrega de la prova.
 • Resultin desproporcionades en relació  al perfeccionament i execució del contracte.
 • Siguin contràries a la normes sobre competència i el dret aplicable.

Som administradors de finques i gestionem comunitat de propietaris. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 084, o per correu electrònic adreçat a ad.finques@rm-assessors.cat