L’inquilí pot resoldre el contracte d’arrendament abans del termini pactat?

Totes les parts hauran de complir el que digui el contracte, però l’article 11 de la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) permet que en el cas d’arrendament d’habitatge habitual i permanent, l’arrendatari pugui desistir el contracte i deixar l’habitatge abans del termini acordat complint els següents requisits:

Transcurs de sis mesos: Hauran d’haver transcorregut almenys sis mesos des de la formalització del contracte.

Comunicació:

  • L’inquilí haurà de comunicar-li a l’arrendador el seu desig d’abandonar l’habitatge abans de la finalització del contracte, almenys amb una antelació mínima de 30 dies. Cas contrari, haurà d’indemnitzar l’arrendador amb l’import equivalent a una mensualitat de renda.
  • És aconsellable que aquesta comunicació es realitzi de manera fefaent, exemple: burofax certificat i amb avís de recepció.

 

Indemnització:

  • La indemnització a favor de l’arrendador pel desistiment del contracte per l’arrendatari no és obligatòria. Només l’haurà de satisfer l’inquilí si s’hagués pactat en el contracte.
  • L’import de la indemnització que es podrà pactar està limitada per l’art. 11 de la LAU.
    • Desistiment dintre els sis primers mesos: Es podrà exigir la renda dels mesos pendents fins a aconseguir aquest període mínim inicial.
    • Desistiment passats els sis primers mesos i abans no finalitzi la durada convinguda per l’arrendament: Es podrà exigir fins a un mes de renda per cada any de contracte que quedi per complir.(els períodes inferiors a l’any donaran lloc a la part proporcional de la indemnització).
    • Desistiment quan el contracte hagi finalitzat i estigui en pròrroga legal (el lloguer es prorroga any a any fins a complir cinc anys -set si l’arrendador és persona jurídica-): Es podrà reclamar la indemnització pel període que falti per complir de la pròrroga anual.

Som Agents de la Propietat Immobiliària i Administradors de Finques Col·legiats. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat