S’ha restablert la obligació d’informar la cessió d’habitatges d’ús turístic

Tal com ha informat el Col·legi API de Girona, la disposició final 6ª del R.D. 366/2021 ha restablert l’obligació d’informació específica per a les persones o entitats, en particular, les denominades « plataformes col·laboratives », que fan de mediadores en la cessió de l’ús d’habitatges amb finalitats turístiques.

Destaquem:

  • S’entén per ús d’habitatges amb fins turístics, la cessió temporal d’ús de la totalitat o part d’un habitatge moblada i equipada en condicions d’ús immediat, i com a intermediaris totes les persones que prestin els serveis d’intermediació, ja sigui a títol onerós o gratuït.
  • S’exclou de l’àmbit d’aplicació, l’arrendament d’habitatge, els allotjaments turístics que es regeixen per la seva normativa específica i el dret d’aprofitament per torn de béns immobles.
  • La declaració informativa ha d’incloure com a contingut, entre d’altres mencions, la identificació del titular de l’habitatge, la identificació de l’immoble amb especificació de la referència cadastral, la identificació del cessionari i l’import percebut pel cedent o, si escau, indicar la seva prestació gratuïta.
  • Amb efectes des del dia 19.1.2021, ha estat aprovat el model 179 de declaració informativa de la cessió d’us d’habitatges amb finalitats turístiques.
Som Gestors Administratius. Consulteu-nos sense compromís

    He llegit i accepto la Política de privacitat i la Política de cookies.