Sol·licitud de dies de cortesia per a l’enviament de notificacions electròniques durant el període de vacances

Hisenda durant els dies de vacances d’estiu, igual que durant la resta de l’any, pot continuar emetent notificacions que, en cas de no conèixer i recórrer a temps, poden implicar problemes i sancions per als contribuents. Es permet seleccionar fins a trenta dies naturals a l’any durant els quals Hisenda no podrà dipositar notificacions en la seva bústia electrònica.

Recordem el següent:

Qui està obligat a rebre les notificacions en la seva bústia electrònica ?

 • Les persones jurídiques.
 • Les entitats sense personalitat jurídica.
 • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que realitzin amb les Administracions Públiques en exercici d’aquesta activitat professional. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’entendran inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin a un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.
 • Els empleats de les Administracions Públiques per als tràmits i actuacions que realitzin amb elles per raó de la seva condició d’empleat públic, en la forma en què es determini reglamentàriament per cada Administració.
 • Contribuents inscrits en el registre de grans empreses.
 • Contribuents que tributin en el règim de consolidació fiscal de l’impost sobre societats.
 • Contribuents que tributin en el règim especial del grup d’entitats de l’IVA.
 • Contribuents inscrits en el registre de devolució mensual de l’IVA (REDEME).
 • Contribuents amb autorització per presentar declaracions duaneres mitjançant el sistema de transmissió electrònica de dades (EDI).

Que son els dies de cortesia ?

Els obligats a rebre les notificacions a la seva bústia electrònica poden sol·licitar a l’Agència Tributària un màxim de trenta dies durant l’any natural en què l’Agència no podrà enviar notificacions a la seva bústia electrònica.

Que cal tenir en compte ?

 • Les notificacions s’entenen realitzades quan s’hi accedeix des de la bústia electrònica de la seva empresa, o bé quan passen deu dies des que arriben a aquesta bústia i no han estat obertes.
 • Els dies de cortesia s’han de sol·licitar-ho almenys set dies abans del primer dia seleccionat.
 • El procediment per a realitzar l’assenyalament dels dies s’haurà de realitzar obligatòriament a la seu electrònica de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.

Som assessors fiscals i gestionem la bústia electrònica dels nostres clients. Consulteu-nos sense compromís

  He llegit i accepto la Política de privacitat i la Política de cookies.