Impuls a la rehabilitació d’edificis

Amb efectes des del 6 d’octubre s’ha acorda fomentar la rehabilitació del parc d’habitatges i l’habitatge social. Amb aquesta finalitat es modifica la regulació de la propietat horitzontal i del sol edificable i es concedeixen incentius fiscals i avals a la inversió en rehabilitació.

Han estat publicades en el BOE del 6 d’octubre dues normes de gran rellevància per la rehabilitació i l’habitatge social: El Reial decret llei 19/2021, de 5 d’octubre, de mesures urgents per impulsar l’activitat de rehabilitació d’edificis en el context del Pla de recuperació, transformació i resiliència i el Reial decret 853/2021, de 5 d’octubre, pel qual es regulen els programes d’ajut en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

En un article de la nostra àrea fiscal hem destacat aquest matí els aspectes fiscals més rellevants d’aquestes disposicions: Deduccions a l’IRPF i exoneració en la tributació de determinades subvencions. Destacarem a continuació altres aspectes:

Propietat horitzontal

S’introdueix modificacions a la llei espanyola de propietat horitzontal, 49/1960 per tal de facilitar que es puguin adoptar per simple majoria obres de rehabilitació que contribueixin a la millora de l’eficiència energètica de l’edifici, a la implementació de fons d’energia renovable i a la sol·licitud d’ajuts i finançament per a dur-les a terme.

Al nostre entendre, aquesta disposició no es d’aplicació a Catalunya que disposa de una pròpia regulació de la propietat horitzontal en el Llibre V del seu Codi Civil, que en l’art. 553-25 ja preveu que es pugui adoptar per majoria simple, entre d’altres, els següents acords, encara que les obres o els serveis afectin l’estructura o la configuració exterior, o puguin implicar la modificació del títol de constitució o dels estatuts:

  • L’execució d’obres que tinguin la finalitat de suprimir barreres arquitectòniques o la instal·lació d’ascensors.
  • Les innovacions exigibles per a l’habitabilitat, l’accessibilitat o la seguretat de l’immoble, segons llur naturalesa i característiques.
  • L’execució de les obres necessàries per a instal·lar infraestructures comunes o equips amb la finalitat de millorar l’eficiència energètica o hídrica dels immobles i la mobilitat dels usuaris, per a connectar serveis de telecomunicacions de banda ampla o per a individualitzar el mesurament dels consums d’aigua, gas o electricitat, o per a la instal·lació general de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.
  •  i també els acords que no tinguin fixada una majoria diferent per a adoptar-los.

Llei del sol i rehabilitació urbana

Es modifica l’article 9 del text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana, aprovat pel Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre per facultar a les comunitats de propietaris per actuar en el mercat immobiliari amb plena capacitat jurídica per a totes les operacions (incloses les creditícies) relacionades amb el compliment del deure de conservació, rehabilitació i millora dels edificis, així com per a la participació en l’execució d’actuacions de rehabilitació i en les de regeneració i renovació urbanes que corresponguin.

Avals

Es desenvoluparà una línia d’avals que ofereixin cobertura parcial de l’Estat perquè les entitats de crèdit puguin oferir finançament, en forma de préstec amb un termini de devolució de fins a quinze anys. I això, a fi de dur a terme obres de rehabilitació que contribueixin a la millora de l’eficiència energètica dels edificis d’habitatge.

Programes d’ajuts

El RD 853/2021 articula i regula sis programes d’ajut entre els quals un programa d’ajut a les actuacions de rehabilitació en l’àmbit edifici i un programa d’ajut a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges.

La Generalitat convocarà i gestionarà el ajuts amb el fons que li transferirà el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

Som Gestors Administratius i Agents Immobiliaris. Consulteu-nos sense compromís.

    He llegit i accepto la Política de privacitat i la Política de cookies.