blog assessoria integral girona i figueres | RM Assessors

Arrendament d’habitatge habitual. pròrroga obligatòria dels contractes per sis mesos més

Una disposició del passat 10 de gener permet que els arrendataris puguin forçar una pròrroga extraordinària, per un període màxim de sis mesos, dels contractes d’arrendament d’habitatge habitual que es trobin en la tàcita reconducció de l’article 1566 del Codi Civil.

En el BOE del passat 11 de gener es va publicar el Real Decreto-ley 1/2023, on es va incloure una modificació legislativa que permet que l’arrendatari d’un habitatge pugui exigir la pròrroga del seu arrendament un cop hagi esgotat la seva durada màxima. Destaquem el següent:

Quina es la durada màxima de l’arrendament d’un habitatge ?

Podem distingir 3 fases:

  • Durada inicial: La durada inicial es la que figura en el contracte com a durada del arrendament lliurament pactada per les dues parts. Si aquesta fos inferior a cinc anys  (set anys si l’arrendador es una persona jurídica), l’arrendatari podrà exigir pròrrogues anuals fins assolir aquesta durada total de 5 o 7 anys.
  • Pròrroga legal: En el cas que l’arrendador no hagues notificat a l’arrendatari la seva voluntat de no renovar el contracte amb una antelació mínima de 4 mesos al final del període anterior, l’arrendatari podrà exigir novament la pròrroga de l’arrendament per períodes anuals, amb un màxim de 3.
  • Tàcita reconducció: Esgotada la pròrroga legal, si l’arrendatari segueix a l’habitatge durant 15 dies amb la conformitat de l’arrendador s’entendrà que el contracte ha quedat prorrogat per un any quan s’hagi fixat un lloguer anual, per un mes quan el lloguer sigui mensual, o per dies quan el lloguer sigui diari.

En quin moment i en quines condicions es podrà exigir la nova pròrroga obligatòria per sis mesos més ?

  • Moment: Quan el contracte d’arrendament hagi entrat en tàcita reconducció i abans del 30 de juny de 2023.
  • Efectes: El propietari estarà obligat a acceptar la pròrroga sol·licitada per l’arrendatari, excepte:
    • Que per acord d’ambdues parts s’hagin fixat altres condicions.
    • Que l’arrendador, prèviament, hagués comunicat a l’arrendatari la necessitat d’ocupar l’habitatge arrendada per ell o per un familiar

Som agents immobiliaris, Administradors de finques i API. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.