Els qui hagin estat treballadors en el rams de la banca, comerç, construcció o metall entre 1967 i 1978 podran demanar devolució d’impostos

Aquells treballadors de sectors com la banca, el comerç, la construcció i la metal·lúrgia que van cotitzar a la Seguretat Social entre el 1967 i el 1978 a través de les seves mutualitats, podrien beneficiar-se d’una recent sentència del Tribunal Suprem que els hi reconeix el dret a recuperar part de la quota de IRPF satisfeta en els darrers 4 anys.

El Tribunal Suprem ha declarat el següent en la seva sentència de 28.2.2023: ” … las aportaciones/cotizaciones
realizadas a la Mutualidad Laboral de Banca a partir del 1 de enero de 1967 hasta el 31 de diciembre de 1978,
cualquiera que sea su naturaleza jurídica, no fueron susceptibles de deducción en la base imponible del IRPF
de acuerdo con la legislación vigente en cada momento, por lo que resulta procedente la aplicación de la
Disposición Transitoria Segunda de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, a la pensión pública por jubilación
percibida de la Seguridad Social, debiendo integrarse en la base imponible del impuesto el 75% del importe de
las prestaciones por jubilación o invalidez percibidas.”

Després d’aquella sentència l’Agència Tributària ha reconegut el mateix dret a empleats d’empreses del comerç, construcció i metall que es trobaven en semblant situació.

Resumim.

Cotitzacions entre 1967 i 1978

Pel que fa a la cotització a la seguretat social, en aquest període hi havia moltes situacions diferents. Concretament els empleats de la banca, comerç, construcció i metall tenien les seves pròpies mutualitats laborals a les que cotitzaven per la jubilació sense que les normes fiscals d’aquella època permetessin deduir aquesta despesa en la declaració de la renda.

Posteriorment les cotitzacions a les mutualitats varen quedar integrades en el Regim general de la Seguretat Social i han tingut plena validesa en el moment de la jubilació, havent d’incloure l’import de la pensió de jubilació o d’invalidesa en la seva declaració de la renda.

Per tant, ens trobem en uns situació en que s’ha de pagar IRPF per una pensió sense haver pogut deduir una part de les cotitzacions necessàries per poder-la cobrar. Es el que el Tribunal Suprem anomena “doble tributació”.

Reducció de l’IRPF

Per corregir aquesta “doble tributació” La Llei 35/2006 que regula l’IRPF preveu en aquest cas no s’ha de tributar la part proporcional de la pensió que correspongui a les cotitzacions que no es varen poder deduir i que si no es podés acreditar sols s’hauria de declarar el 75% de la pensió rebuda.

Dret a la devolució de l’IRPF pagat de més i dret a no declarar a partir d’ara més una part de la pensió

En el cas que els pensionistes de jubilació o invalidesa puguin acreditar amb un certificat de la Tresoreria de la Seguretat Social que entre 1967 i 1978 varen cotitzar a alguna de les mutualitats de banca, comerç, metall o construcció, podran demanar la devolució de l’IPRF pagat de més en els exercicis no prescrits (actualment, 2019, 2020, 2021 i 2022) i reduir el seu impost en els exercicis següents.