El Tribunal Suprem en la seva sentència de 13 de maig de 2021 ha assenyalat que la fixació inicial de l'import màxim anual de la retribució dels administradors socials, així com les eventuals modificacions que han de ser aprovades per la junta general, no necessàriament...