S'està tramitant el projecte de LLei d'start-ups emergents per als emprendors. Entre les mesures fiscals, podem destacar que es redueix el tipus impositiu de l’impost sobre societats del 25 % al 15 % en els quatre primers exercicis des que la base imposable sigui positiva, i s’eleva...