Es habitual que el comprador d'un habitatge es vegi obligat a anticipar-li quantitats al promotor i en èpoques en que està augmentant la demanda com ara, també es habitual que el promotor exigeix-hi bestretes als compradors a compte de la venda dels pisos que encara...