La qualificació del concurs d'una societat com a culpable pot tenir importants conseqüències per als seus administradors o liquidadors. El Títol X del Reial decret legislatiu 1/2020, de 5 de maig, pel qual s'aprova el text refós de la Llei concursal regula la qualificació del concurs. Aquesta...