En la documentació de la comunitat de propietaris es poden trobar nombroses informacions que incorporen dades personals, tals com dades identificatives i de contacte dels propietaris, números dels seus comptes corrents, coeficients de participació, consums individuals, ingressos efectuats pels propietaris o deutes que mantinguin amb...