Amb la Llei 27/2014 que va reformar l'Impost de Societats, les societats només podran deduir-se la remuneració que satisfacin als administradors socials en el cas que els estatuts de la societat ho permetin. No obstant, tant si els estatuts ho permeten com si no, les...