La impugnació dels acords de les societats de capital (tant SL com SA) és una de les matèries que més conflictes ocasiona en el dret mercantil. A continuació expliquem de forma resumida quins acords són impugnables, qui els pot impugnar així com els seus terminis...