D'acord amb la normativa actual, estan exemptes de tributació tots els premis inferiors a 40.000 euros, mentre que els que superin aquest import, a més d'identificar el guanyador, hauran de tributar amb un tipus del 20% sobre la part que excedeixi de la senyalada quantia.  ...