Importants mesures fiscals per el 2022, com la minoració en l’IRPF del límit general per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social, la pròrroga dels límits excloents dels mòduls IRPF/IVA, l’establiment d’una tributació mínima en l’impost sobre societats o la reducció de la bonificació...