En la majoria de les hipoteques concertades en els darrers vint anys hi figura una clàusula, anomenada "clàusula sol", que posa un límit a la baixada dels interessos. Aquesta clàusula perjudica greument als consumidors en un moment, com l'actual, de baixos interessos, en que el...