El passat dia 3 d'abril varem publicar un article en el que donàvem notícia de la publicació de la Llei del Parlament de Catalunya, 5/2017, de 28 de marc, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos...