El Reial Decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de la ocupació, inclou en la seva disposició final quarta diverses mesures relacionades  amb els arrendaments d'habitatges, que resumim a continuació: Procediments de desnonament: S'amplia fins al 31 de gener de 2021...