Les conseqüències del COVID-19 obren la porta a multitud de possibilitats per emprendre accions judicials contra les administracions públiques per manca de mitjans i manca de previsió en temes sanitaris, tals com falta d'equips de protecció pel personal sanitari o el discutible criteri seguit per...