1.- SUBJECTES PASSIUS DE L’IMPOST. Societats civils amb objecte mercantil: Fins ara les societats civils que tenien per objecte alguna activitat mercantil no pagaven Impost de Societats, els seus rendiments s’imputaven directament als socis com a rendiments del treball i aquests els havien d’incloure en la...

12.- INCLUSIONS A L’IMPOST DE SOCIETATS Arrendament d’immobles com activitat econòmica: Igual com hem comentat abans per les persones físiques, fins ara, per que l’arrendament d’immobles fos considerat activitat econòmic era requisit disposar d'un local destinat a la gestió de l'activitat. Aquest requisit ara ha estat...