Segons el diari Expansión del 23 de desembre, els tribunals de justícia han resolt durant el 2015 sobre qüestions que afecten de manera important la vida de les empreses.  Destaquem: Remuneració dels administradors socials: L'existència i el sistema de remuneració dels administradors socials ha de constar...

En el BOE de l'11 de juliol de 2015 s'ha publicat el Reial decret 634/2015, de 10 de juliol, que va entrar en vigor el següent dia 12, pel qual s'aprova el nou Reglament de l'impost sobre societats adaptat a la Llei 27/2014 de l'impost....

Amb la Llei 27/2014 que va reformar l'Impost de Societats, les societats només podran deduir-se la remuneració que satisfacin als administradors socials en el cas que els estatuts de la societat ho permetin. No obstant, tant si els estatuts ho permeten com si no, les...