l'Art. 45 de l'Estatut dels Treballadors estableix les causes legals de suspensió del contracte de treball. Destaquem el següent: Causes legals de suspensió del contracte de treball: Mutu acord de les parts. Les consignades vàlidament en el contracte. Altres causes legals, com ara la incapacitat temporal...