El Reial decret llei 6/2019  va modificar l'article 34.8è de l'Estatut dels Treballadors (ET), regulant el dret a sol·licitar aquesta adaptació, per motius d'índole familiar i laboral, sense necessitat que es trobi regulat en conveni col·lectiu. Aquest dret s'ha anomenat col·loquialment "jornada a la carta"...