blog assessoria integral girona i figueres | RM Assessors

REFORMA FISCAL 2015 – IRPF – GUANYS I PÈRDUES PATRIMONIALS

GUANYS I PÈRDUES PATRIMONIALS:

Coeficients d’actualització monetària: S’ha suprimit els coeficients d’actualització monetària del valor d’adquisició i d’amortització de bens immobles per compensar l’efecte de la inflació.

Coeficients d’abatiment: S’ha introduït un límit de 400.000 € de preu conjunt de transmissions en un any a partir del qual no s’aplicarà els coeficients d’abatiment de la DT.9ª.

Aquests coeficients permeten reduir el guany en funció de la data d’adquisició dels bens que s’hagués adquirit abans del dia 31 de desembre del 1994. La reforma implicarà haver de tributar bastant més per les transmissions d’aquests immobles a partir del dia 1.1.2015.

Exempció guanys patrimonials dels majors de 65 anys: Estaran exclosos de tributació els guanys derivats de la transmissió d’elements patrimonials, fins a 240.000 € de valor de transmissió, realitzada per persones majors de 65 anys, sempre que destinin el producte obtingut en la constitució d’una renda vitalícia al seu favor en el termini de sis mesos.

La Corredoria d’assegurances de RM ASSESSORS us informarà dels productes de renda vitalícia i del seu rendiment.

Transmissió de drets de subscripció d’accions cotitzades: A partir del dia 1.1.2017 la transmissió dels drets de subscripció es considerarà en tot cas guany del període en que es produeix-hi la transmissió sense afectar el valor d’adquisició.

Guanys i pèrdues patrimonials obtinguts en menys de un any: S’incorporaran a la base de l’estalvi i es compensarà guanys i pèrdues, amb independència de que el període d’obtenció sigui de més o de menys de un any.

Fins a l’exercici 2014 els guanys obtinguts en més de un any anaven a la base general i, per tant, tributaven molt més.