blog assessoria integral girona i figueres | RM Assessors

REFORMA FISCAL 2015 – IRPF – RENDIMENTS DEL CAPITAL MOBILIARI

Rendiments del capital mobiliari:

Reducció de dividends: A partir del dia 1.1.2015, s’elimina l’exempció dels primers 1.500 € anuals per l’obtenció de dividends i participacions en beneficis.

Plans individuals d’estalvi sistemàtic (PIAS): Es redueix de 10 a 5 anys la durada mínima dels plans individuals d’estalvi sistemàtic (PIAS).

Els PIAS son plans d’estalvi pels que no s’ha de tributar pels rendiments que s’obtingui.

Es dóna la possibilitat de transformar en un PIAS les assegurances de vida formalitzades abans de l’01-01-2007, en les quals el contractant, assegurat i beneficiari siguin el mateix contribuent, sempre que no s’hagi superat el límit màxim de 8.000 €/any de primes ni l’import acumulat de 240.000 €, i sempre que hagin transcorregut almenys 5 anys des del pagament de la primera prima.

La corredoria d’assegurances de RM ASSESSORS us informarà sense cost del vostre cas concret.

Plans d’estalvi a llarg termini: Es creen els plans d’estalvi a llarg termini (PALP): Es crearà aquests plans pels quan un contribuent que col·loqui el seu estalvi en productes com a dipòsits o assegurances, fins a un màxim de 5.000 € anuals, no tributarà pels rendiments que obtingui si el manté un mínim de 5 anys, sempre que compleixi els requisits establerts en la norma.

Els plans d’estalvi a llarg termini els comercialitzaran les entitats financeres. Podeu demanar informació a la corredoria d’assegurances de RM ASSESSORS.