REFORMA FISCAL 2015 – IRPF – SUBJECTES PASSIUS

1.- SUBJECTES PASSIUS DE L’IMPOST.

Societats civils amb objecte mercantil: Fins ara les societats civils que tenien per objecte alguna activitat mercantil no pagaven Impost de Societats, els seus rendiments s’imputaven directament als socis com a rendiments del treball i aquests els havien d’incloure en la seva declaració de IRPF. A partir del dia 1 de gener del 2016 i a causa de la reforma, aquestes societats civils passaran a tributar per Impost de Societats.

S’estableix un règim transitori per que aquestes societats es puguin dissoldre i liquidar si els seus socis ho estimen convenient.

Convé analitzar amb temps el que sigui més convenient, cas per cas, donat que les implicacions del canvi de regim fiscal seran importants.