blog assessoria integral girona i figueres | RM Assessors

REFORMA FISCAL 2015 – IVA

17.- IVA:

Modificació de tipus impositius:

Segons el nou annex vuitè de la Llei, els equips mèdics, aparells, productes sanitari i instrumental d’ús mèdic i hospitalari: 21% (Abans, 10%).

Es manté el tipus del 10% per ulleres i lents de contacte graduades, cadires de rodes i altres aparells d’us personal per alleugerir i tractar deficiències (Les persones amb discapacitat tributen al 4%).

Medicaments per ús humà: 21% (Abans 4%).

Els principis actius utilitzats a l’elaboració de medicaments per ús veterinari: 21% (Abans 10%).

Flors i plantes vives de caràcter ornamental: 10% (abans 21%).

Es manté al 10% els medicaments d’us animal, els productes farmacèutics d’us directe pel consumidor.

 

 

Supressió d’exempcions: Es suprimeix l’exempció dels serveis prestats per fedataris públics: D’aquesta manera, passen a estar subjectes a l’IVA els serveis prestats per notaris, registradors de la propietat i registradors mercantils en relació amb aquestes operacions (constitució, subrogació o cancel·lació de préstecs hipotecaris entre d’altres).

Transmissió d’una empresa o part de la mateixa: Es confirma que la no subjecció serà aplicable quan es tracti de la transmissió d’un conjunt d’elements que constitueixin o siguin susceptibles de constituir una unitat econòmica autònoma en seu del transmissor i excloent de forma expressa la mera cessió de béns o drets.

 

Exempció de serveis educatius: S’estén als serveis d’atenció a nens al centre docent prestats en temps interlectiu, tant durant el menjador escolar com en servei de guarderia fora de l’horari escolar, amb independència que es realitzi amb mitjans propis o aliens.

Exempcions immobiliàries:

Excepció a l’exempció en la transmissió de sòl urbanitzat o en curs d’urbanització : Es suprimeix l’exigència que la transmissió sigui realitzada pel promotor amb la finalitat de garantir la neutralitat de l’impost en els processos de transmissions de terrenys, una vegada que la urbanització s’ha iniciat.

 

Juntes de Compensació “no fiduciàries”: Es suprimeix l’exempció aplicable als lliuraments i adjudicacions de terrenys realitzades entre la Junta de Compensació i els propietaris.

Aquesta supressió té la finalitat d’eliminar la distorsió que causava el diferent tractament a efectes de l’Impost de l’actuació en els processos d’urbanització d’aquestes Juntes, segons intervinguessin en la seva condició o no de fiduciàries (en aquest últim cas, la Junta no podia deduir l’impost suportat pels serveis d’urbanització).
Renúncia a les exempcions immobiliàries: S’amplia la renúncia a les exempcions immobiliàries, en no vincular-la a l’exigència que l’empresari o professional adquirent tingui dret a la deducció total de l’impost suportat en funció de la destinació previsible en l’adquisició de l’immoble, si bé s’exigeix que aquest empresari tingui un dret a la deducció total o parcial de l’IVA suportat.

 

Ampliació de terminis per a la modificació de la base imposable:

Deutor en concurs: El termini per poder realitzar la modificació de la base imposable s’amplia d’1 a 3 mesos i es podrà realitzar des de l’auto judicial de declaració de concurs (no caldrà esperar a la publicació del concurs).

 

Crèdits incobrables: Les PIME (petites i mitjanes empreses) podran modificar la base imposable transcorregut el termini de 6 mesos com es venia exigint fins a la data o podran esperar al termini general d’1 any que s’exigeix per a la resta d’empresaris.
Operacions en règim especial del criteri de caixa: s’introdueix una regla especial per declarar un crèdit incobrable, de manera que es permet la modificació de la base imposable arribat el dia 31 de desembre de l’any immediatament posterior a la data de realització de l’operació, sense haver d’esperar a un nou transcurs del termini de 6 mesos o 1 any que marca la normativa a computar des de la meritació de l’impost.

Prorrata especial: S’amplia el seu àmbit d’aplicació, disminuint del 20% al 10% la diferència admissible pel que fa al muntant de quotes deduïbles en un any natural que resultin per aplicació de la prorrata general en comparació amb les que resulten per aplicació de la prorrata especial, sent d’aplicació obligatòria aquesta última superat aquest límit.

Inversió del subjecte passiu: Amb efectes a partir d’1 d’abril de 2015, s’amplien els supòsits d’aplicació de la “regla d’inversió del subjecte passiu” al lliurament dels següents bens:

Plata, platí i pal·ladi en brut, en pols o semillaurat.
Telèfons mòbils, consoles de videojocs, ordinadors portàtils i tauletes digitals, quan el destinatari sigui un empresari revenedor o l’import de l’operació excedeixi de 10.000 euros (IVA exclòs).

En els casos que sigui procedent la inversió del subjecte passiu, els lliuraments d’aquests béns s’han de documentar en una factura mitjançant sèrie especial

 

Regim simplificat: Amb efectes a partir d’1 de gener de 2016, es redueixen els límits que permeten al contribuent optar per aquest règim:

El volum d’ingressos l’any immediatament anterior per al conjunt de les seves activitats disminueix de 450.000 a 150.000 euros, encara que s’exclouen del còmput les activitats agrícoles, forestals i ramaderes, el límit passa de 300.000 a 250.000 euros.
Les adquisicions i importacions de béns i serveis en l’any immediatament anterior per al conjunt de les seves activitats, excloses les relatives a l’immobilitzat, disminueix de 300.000 a 150.000 euros.

 

Règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: Amb efectes a partir d’1 de gener de 2016, es redueixen els límits que permeten optar per aquest règim:

Les adquisicions i importacions de béns i serveis en l’any immediatament anterior per al conjunt d’activitats, excloses les relatives a l’immobilitzat, disminueix de 300.000-150.000 euros.

Nous tipus d’infraccions i sancions: Es sancionarà les següents conductes:

Manca de comunicació o la comunicació incorrecta per part dels destinataris de determinades operacions a les quals és aplicable la regla d’inversió del subjecte passiu de la seva condició d’empresaris i, si escau, de la naturalesa de les obres (execucions d’obra per a la construcció o rehabilitació d’edificis o urbanització de terrenys i transmissions d’immobles en execució de garantia): multa de l’1% de les quotes meritades respecte a les quals s’ha produït l’incompliment en la comunicació, amb un mínim de 300 euros i un màxim de 10.000 euros.
Manca de consignació o consignació incorrecta en l’autoliquidació de les quotes liquidades per la duana corresponents a l’IVA a la importació per a aquells operadors que puguin diferir l’ingrés de l’impost: Multa pecuniària proporcional del 10% de les quotes no consignades.