blog assessoria integral girona i figueres | RM Assessors

REFORMA FISCAL – IMPOST SOBRE SOCIETATS – NOVES INCLUSIONS

12.- INCLUSIONS A L’IMPOST DE SOCIETATS

Arrendament d’immobles com activitat econòmica: Igual com hem comentat abans per les persones físiques, fins ara, per que l’arrendament d’immobles fos considerat activitat econòmic era requisit disposar d’un local destinat a la gestió de l’activitat. Aquest requisit ara ha estat suprimit però es manté el requisit que s’utilitzi almenys una persona contractada amb contracte laboral i a jornada completa.

La consideració d’activitat econòmica es requisit per tenir dret a les exempcions dels impostos sobre el patrimoni i les successions.

Societats civils: A partir del 2016 s’incorporaran com a subjectes passius de l’IS a les societats civils que tenen objecte mercantil, i que tributaven fins ara com a contribuents de l’IRPF a través del règim d’atribució de rendes i s’estableix un règim fiscal especial per a la dissolució i liquidació de societats civils en les quals concorrin determinades circumstàncies.